Política de privacitat

Des de la present pàgina web, titularitat del Col·legi Oficial de Professionals del Turisme (en endavant, “COPTUR”), que figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal, volem oferir-li una experiència de navegació i un servei segur i confiable. Per això, hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals (en endavant, també “RGPD”), i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, també “LOPDGDD”); tot l’anterior, amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús que realitzem de les seves dades.

Com ja consta a l’Avís Legal, l’entitat que es troba darrere d’aquesta plataforma és la següent:

NIF: Q-5856282H

Domicili social:  C/ de Pallars, 108 - 08018 Barcelona

Correu electrònic de contacte: hola@coptur.cat

Correu electrònic de protecció de dades: hola@coptur.cat

Telèfon de contacte: _________

Dades registrals: _________

Per a qualsevol cosa que necessiti com a Usuari, pot contactar amb nosaltres en el correu electrònic indicat o a la nostra adreça física.

1. EN QUINS APARTATS DE LA NOSTRA PLATAFORMA RECOLLIM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

a). – Formulari de contacte

A la nostra pàgina web l’Usuari trobarà l’opció d’escriure’ns per aclarir tots els dubtes que tingui en relació amb el funcionament dels nostres serveis o qualsevol altra cosa que necessiti. Per contestar, contactarem mitjançant el correu electrònic que s’hagi indicat.

b). – E-mail corporatiu

Fent servir el nostre e-mail: hola@coptur.cat, l’Usuari ens podrà escriure i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis o sobre el funcionament de la nostra plataforma o política de protecció de dades.

c). – Formularis de col·legiació i col·laboració

Tanmateix, facilitem, formularis de col·legiació i col·laboració, en funció de si es vol inscriure com a col·legiat, o col·laborar com a empresa, entitat, centre acadèmic...

Si desitgés col·legiar-se, ens haurà de proporcionar el seu nom, cognoms, NIF, adreça, número de telèfon, correu electrònic, data de naixement, dades bancàries i altres dades professionals, les quals seran sempre pertinents.

Com a entitat col·laboradora, també ens hauria de facilitar les dades que s’indiquin.

d). – Xarxes socials

Podem recollir les seves dades mitjançant el seu perfil d’Usuari a les xarxes socials que fem servir des de COPTUR, les quals estan detallades en el present text.

2. QUIN ÉS L’OBJECTIU/FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats mencionats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, utilitzarem la seva informació per a gestionar i donar resposta a les peticions, per a la prestació de serveis oferts per COPTUR o per gestionar la seva col·legiació i/o col·laboració amb nosaltres.

També podrem fer servir les seves dades amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat, i en virtut de l’informat en aquesta política. Li enviarem informació sobre la nostra entitat, les seves accions, actes, col·laboracions amb tercers, accions comercials i/o qualsevol altra iniciativa relacionada amb COPTUR en funció del tipus de consentiment que, en tot cas, ens atorgui.

L’e-mail que l’Usuari ens remeti en l’apartat de contacte i/o l’e-mail des del què ens escrigui al nostre correu corporatiu, l’utilitzarem per a remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat, consells, notícies i informació, segons correspongui.

En cap cas rebrà l’Usuari informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de normatius i legals vigent.

Tanmateix, se l’informa de que realitzarem transferències internacionals, amb motiu de l’ús que fem dels serveis de Google. No obstant, prendrem les mesures oportunes per minimitzar els riscos existents, donat que és possible que alguns dels països als quals es transfereixin les seves dades no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la Unió Europea.

3. ÚS DE DADES PERSONALS

COPTUR comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per aquesta part d’acord al previst a l’RGPD i a la LOPDGDD.

Les finalitats del tractament de dades per les vies establertes en el punt 1 seran, en detall, les següents:

 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari pugui realitzar.
 • Informar de novetats que puguem contenir a la Pàgina Web;
 • Prestació i facturació de la col·legiació;
 • Enviar informació que es considera que pugui ser d’interès de l’Usuari;
 • Desenvolupament de la facultat disciplinària a l’ordre professional i col·legial;
 • Intervenció en les qüestions que, per motius professionals, es suscitin entre els col·legiats;
 • Emissió de certificacions i acreditacions relacionades en l’exercici de potestats jurídiques;
 • Gestió i control de la biblioteca;
 • Enviament d’ofertes formatives;
 • Publicació de les seves dades professionals al directori públic del col·legi;
 • Notificació dels acords promocionals que hagi subscrit COPTUR amb empreses, professionals o col·laboradors, per oferir als Usuaris determinades funcionalitats diferents o addicionals a aquelles que haguessin acceptat;
 • Enviar comunicacions comercials, efectuar accions de promoció o informar-li respecte de les seves dades el següent: (i) les seves dades no es faran servir per a altres finalitats que la de portar a terme el tractament per al qual va consentir expressament en el seu moment, o per a l’establert a la present política, per la nostra part; (ii) tota aquesta informació s’emmagatzema en un servidor segur independent.

4. COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS

Com ja s’ha establert als punts anteriors, els responsables d’aquesta pàgina no facilitaran les dades dels Usuaris a tercers, entesos com a terceres parts que no tinguin vinculació directa amb l’Usuari o que no portin a terme una funció per compte o encàrrec del prestador de serveis o responsable del tractament, això és, COPTUR. Per exemple, Google.

En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

5. BASE JURÍDICA: CONSENTIMENT EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

5.1. Consentiment de les persones físiques

Donant compliment a l’exigit per la LOPDGDD i l’RGPD i atenent a l’establert a les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari ens enviï dades personals, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les dades, o quan ens escriu al nostre correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem demanar les dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat. Amb aquestes accions, l’Usuari ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que tractem les seves dades d’acord amb les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L'acceptació de l'Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els canals facilitats a l’apartat 6 del present text legal

5.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem de que, si actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació als serveis oferts per COPTUR, per una banda, o informació comercial, en els moments oportuns mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat, per altra banda. Així, quan ens sol·liciti alguna informació relacionada amb COPTUR pels canals establerts a la Plataforma, la seva informació també podrà ser tractada per a finalitats comercials i l’enviament de comunicacions electròniques quan així ens ho hagi autoritzat mitjançant les opcions habilitades.

Igualment, l’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades per a les finalitats referides en aquesta política, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, de conformitat al disposat a la normativa i legislació vigent; per tant, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els canals facilitats en el següent apartat.

6. Sobre ELS DRETS DE L’USUARI D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT, OBLIT, LIMITACIÓ AL TRACTAMENT I A NO SER OBJECTE D'UNA DECISIÓ INDIVIDUAL AUTOMATITZADA

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades, han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l'Usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

COPTUR li ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit, limitació al tractament i a no ser objecte d’una decisió individual automatitzada, escrivint al nostre correu de contacte: hola@coptur.cat o bé enviant una sol·licitud per correu físic a ____________, adjuntant en ambdós casos còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant a l'assumpte, de manera expressa, la petició que vol fer: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit, limitació al tractament i/o a no ser objecte d’una decisió individual automatitzada.

Expliquem breument en què consisteix cadascun del drets que pot exercir:

Accés Mitjançant l'exercici d'aquest dret pot conèixer quines dades de caràcter personal estan sent tractades per part de COPTUR; la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.
Rectificació Consisteix en que pugui modificar les seves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d'especificar en la sol·licitud quines dades vol que es modifiquin.
Supressió Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.
Oposició Amb el dret d'oposició es pot oposar al fet que no es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.
Portabilitat Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
Oblit Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va a motivar el tractament o recollida.
Limitació al tractament En general, als casos en què no quedi clar si les dades personals s’hauran d’esborrar, vostè pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan vostè no vulgui que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es puguin esborrar o eliminar per motius jurídics i; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.
No ser objecte de decisions individuals automatitzades Tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significament de manera similar.

Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el disposat a la legislació i normativa vigent de protecció de dades; sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa de que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació basada únicament en el tractament automatitzat –decisions automatitzades-, inclosa l’elaboració de perfils, això és, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada –i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona, tals com analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació de l’interessat, tot això en la mesura en què tingui conseqüències jurídiques per a vostè o li afecti significativament. En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís i el tractament estaria subjecte a garanties apropiades.

7. MAJORIA D’EDAT I CAPACITAT JURÍDICA

Per ser Usuari de la nostra Plataforma és necessària la majoria d’edat, pel què serà necessari que sigui major de 18 anys.

8. LES MESURES DE SEGURETAT A LA RECOLLIDA DE DADES

Per garantir la seguretat a la nostra plataforma, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats al primer punt.

D'aquesta manera, els responsables d'aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerits pel Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal i per la LOPDGDD, i han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través de la plataforma.

No obstant l'anterior, en qualitat d’Usuari de la nostra plataforma i finalitats, l’Usuari entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la web en què està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les seves dades d'identificació, utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Així les coses, informem l’Usuari que serà l'únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades; els responsables d'aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D'acord amb el que s’ha establert abans, els responsables d'aquesta pàgina no poden garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d'aquests serveis.

9. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a les quals es varen recollir, i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a banda dels períodes que es derivin de la legislació aplicable.

10. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina. En cas que aquesta modificació li afectés en el relatiu al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li.

Es recomana, en tot cas, a l’Usuari, que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la pàgina web cada cop que accedeixi a la mateixa.

11. COOKIES

COPTUR fa servir cookies per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si desitja consultar quina és la nostra política al respecte, faci clic aquí.

12. POLÍTICA A XARXES SOCIALS

COPTUR disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Instagram i LinkedIn. Així, en virtut del disposat a la LOPDGDD i l’RGPD, és “Responsable del tractament de les teves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils en xarxes socials i del fet que, com a Usuari, ens segueixi i li podem seguir.

L’anterior significa que, si decideix unir-se al nostre perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, accepta la present política, on l’expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, sempre sota els efectes del mencionat RGPD i de la LOPDGDD.

Tanmateix, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb els serveis que prestem i els projectes que realitzem, o bé sobre temes que considerem puguin ser del seu interès. Utilitzant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebi en el seu mur o en el seu perfil notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no existeix cap vincle entre COPTUR i les xarxes socials referides, pel què com a Usuari haurà d’acceptar les seves polítiques d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions durant el procediment de registre, no sent responsables COPTUR per l’ús o tractament de les seves dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats.

13. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TEXTOS LEGALS

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’avís legal i la política de cookies associats a aquesta plataforma.