PEU DE PROTECCIÓ DE DADES PER A SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ

La persona que presenta la present sol·licitud de col·legiació consent i declara que comunica voluntàriament les seves dades al COL·LEGI OFICIAL DE PROFESSIONALS DEL TURISME (en endavant, “COPTUR”) per a incorporar-les a la bases de dades de l’Entitat, ja sigui en suport paper, informàtic o altres, la qual cosa obliga a COPTUR a guardar secret professional respecte a les dades que li han estat cedides i l’autoritza a tractar i emmagatzemar aquestes dades segons les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. COPTUR tractarà les seves dades per gestionar la seva alta com a col·legiat, gestionar el seu registre, així com el pagament de quotes, desenvolupar la facultat disciplinària a l’ordre professional i col·legial, emetre certificats i acreditacions, o enviar comunicacions i ofertes formatives i publicar les seves dades professionals al directori públic del Col·legi.

Igualment, la persona que signa, dóna la seva conformitat per a que COPTUR pugui cedir les seves dades a organismes públics o privats, en el cas que estiguin relacionats amb l’àmbit professional del turisme, sempre respectant les disposicions legals i normatives de protecció de dades i aquelles complementàries. De conformitat amb els articles 15-22 de l’esmentat Reglament Europeu de Protecció de Dades, COPTUR informa que la persona que signa pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit, limitació al tractament de les seves dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades a la seu de COPTUR o fent servir la següent direcció de correu electrònic: hola@coptur.cat. Per a més informació, pot veure la nostra política de privacitat a: [link a la política de privacitat de la web].